2009 Sætter Rekord for Antallet af Konkurser

2009 blev året, hvor flest danske virksomheder gik konkurs. 5.879 danske virksomheder måtte dreje nøglen om, hvilket er en stigning på mere end 50 pct. i forhold til året før. Antallet af konkurser i december er dog lavere end i december 2008, og dermed er kurven over antallet af konkurser foreløbig knækket. Det viser en ny konkursanalyse fra Experian.

2009 Sætter Rekord for Antallet af Konkurser

2009 blev året, hvor flest danske virksomheder gik konkurs. 5.879 danske virksomheder måtte dreje nøglen om, hvilket er en stigning på mere end 50 pct. i forhold til året før. Antallet af konkurser i december er dog lavere end i december 2008, og dermed er kurven over antallet af konkurser foreløbig knækket. Det viser en ny konkursanalyse fra Experian.

2009 var et historisk hårdt år for danske virksomheder. Gennem hele året er 5.879 danske virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på 52,5 pct. i forhold til 2008. Det er det klart højeste antal konkurser, der er blevet registreret i de år, Experian har opgjort antallet af konkurser.

Set over hele året er Færøerne, Fyn og Østjylland de tre områder, der har oplevet de største stigninger i antallet af konkurser i løbet af 2009. I forhold til 2008 steg antallet af konkurser med 377 pct. på Færøerne i 2009, på Fyn gik 83,2 pct. flere virksomheder konkurs end året før, og i Østjylland steg antallet af konkurser med 76,6 pct. i samme periode.

På brancheniveau viser Experians statistik, at brancherne landbrug, fiskeri mm., pengeinstitut & finans og fremstillingsvirksomhed og sundhedsvæsen indtager pladsen som de brancher, der i 2009 har oplevet de største relative stigninger i antallet af konkurser.

I 2009 havde landets iværksættere også svære vilkår. I hele 2009 blev 18.241 selskaber etableret mod 27.303 etableringer i 2008. Et fald på 33,2 pct. og det laveste antal nyetablerede selskaber siden 2004.

Kurven kan være knækket
Årets sidste måned viser dog, at kurven over antallet af konkurser foreløbig er knækket. For første gang siden december 2007 er antallet af konkurser på en måned nemlig faldet i sammenligning med samme måned året før. 564 virksomheder gik konkurs i december 2009 mod 596 i december 2008. Det er således første gang i to år, at antallet af konkurser er lavere end samme måned året før.

Samlet set er antallet af konkurser i december faldet med 5,4 pct. i forhold til december 2008 og et kig ud over danmarkskortet viser da også, at flere områder melder om fald i konkurstallene. Hovedstadsområdet og Fyn oplever de største fald i antallet af konkurser med fald på henholdsvis 31 pct. og 31,6 pct. i forhold til december 2008. Også i Nordjylland er der fremgang at spore med bare 28 konkurser i december mod 38 konkurser i december året før – et fald på 26,3 pct.

På brancheniveau har syv af branchegrupperingerne oplevet fald i antallet af konkurser i den forgangne måned. De største relative fald er sket i branchen kultur, forlystelser og sport, i transportbranchen og i branchen undervisning.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Pressekoordinator
Thomas Schmidt Jørgensen
tlf. 2670 7714
Emailtsj@primetime.dk

FAKTAARK
Experian konkursstatistik december 2009

Kommentarer til regionale konkurser
I december 2009 er 564 danske virksomheder gået konkurs. Sammenlignet med december 2008, hvor der var 596 konkurser, svarer det til et fald på 5,4 pct.. Det er første gang siden december 2007, at statistikken viser et fald på månedsniveau. Det er Fyn, Hovedstaden og Nordjylland, der har haft fald i antallet af konkurser i december – Bornholm har ikke haft konkurser. Omvendt er det Færøerne, Østjylland og Grønland, som har haft de relativt største stigninger.

Set over hele 2009, har der været en stigning på 52,5 pct. i forhold til 2008, så det samlede antal konkurser for 2009 ender på 5.879. Det er absolut det største antal konkurser for et kalenderår nogensinde. Færøerne og Fyn har over de seneste 12 måneder haft den største relative stigning. Bornholm har som det eneste område ikke haft en stigning.

Chart

Kommentarer til konkurserne fordelt på brancher
Det er brancherne Forsyningsvirksomhed, Andre serviceydelser og Fremstillingsvirksomhed, som har haft de relativt største stigninger i antallet af konkurser sammenlignet med december 2008. Der har været et fald i antallet af konkurser inden for syv af ranchegrupperingerne og de største relative fald er sket indenfor kultur, forlystelser & sport, transport og undervisning.

Når der ses på hele 2009, er det landbrug, fisk mm., pengeinst. & finans og sundhedsvæsen, der har haft de største relative stigninger. Her er det de mindre brancher som råstofindvinding, forsyningsvirksomhed og kultur, forlystelser & sport, som udviser de største relative fald.

Chart

Chart

Kommentar til udvikling i de løbende gennemsnit
De 564 konkurser i december 2009, som var et fald i forhold til december 2008, har bevirket at 12 måneders gennemsnittene for første gang siden marts 2008 viser en lille nedgang i antallet af konkurser.

Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber
Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og AMBA. Og er således ikke et udtryk for etableringen af alle virksomheder i Danmark.

Map

Antallet af nyetablerede selskaber i januar 2010 var på 1.410, hvilket er et fald på 17,4 pct. i forhold til januar 2009. Tendensen fra 2009 mht. dalende etableringslyst fortsætter tilsyneladende her i starten af det nye år. Den simple fremskrivning af etableringerne i januar til at omfatte hele 2010, viser at der estimeres et fald på godt 7 pct., men det skal selvfølgelig tages med det forbehold, at det kun bygger på januars antal.

Relativ stigning i antal konkurser for de seneste 12 måneder. Geografisk opdelt.

Map

Branchedefinitioner til konkursstatistik*

NAVN INDHOLD AF BRANCHEN I HOVEDTRÆK
LANDBRUG, FISK MM. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri.
RÅSTOFINDVINDING Indvinding af mineraler i fast-, flydende-og luftform: .olie, gas, kul, sten, ler, kridt, kalk, tørv, jern m.m.
FREMSTILLINGSVIRKSIMHED Fremstilling af fødevarer, tobak, tekstiler, beklædning, læder, træ, papir, kemisk fremstilling,maskiner, IT-udstyr, medicinsk udstyr, transportmidler, møbler mm.
FORSYNINGSVIRKSOMHED MM. El, gas, vand & varmeforsyning, produktion og salg.
BYGGE & ANLÆGSINDUSTRI Bygge & anlægsindustri generelt. Herunder alle typer af håndværks­virksomhed.
HANDEL Detailhandel og engroshandel generelt.
TRANSPORT Transport og godshåndtering. Passager-og godstransport på land, i luften og på søen.
OVERNATNING & RESTAURATION Hotel & restaurationsvirksomhed generelt, inkl. f.eks. campingpladser og cateringvirksomhed.
INFORMATION & KOMMUNIKATION Produktion og formidling af information. Salg af midler til udsendelse eller formidling af disse produkter samt data-, kommunikation-, it-, databehandlings-og informationsvirksomhed.
PENGEINST. & FINANS Pengeinstitutter, finansiering, realkreditinstitutioner, forsikringssel­skaber. Finansielle holdingselskaber og investeringsvirksomheder er også i denne branche.
FAST EJENDOM Virksomhed ifm. fast ejendom, udlejning, salg og administration. Her-under også mæglere.
LIBERAL SERVICE MM. Specialiserede liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser. F.eks. advokater, revisorer, reklamevirk., dyrlæger mm
ADM. TJENESTEYDELSER Ikke specialiserede tjenesteydelser. F.eks. Udlejning og leasing af ma­terielle og ikke-finansielle immaterielle aktiver, Rejsebureauer, vagt­virksomhed
OFFENTLIG FORVALTNING OG ADM. UNDERVISNING Medtages ikke Både offentlige og private undervisningsinstitutioner, kursusvirksom­hed m.m.
SUNDHEDSVÆSEN MM. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. Indeholder offentlige som private sundhedsvirksomheder, som f.eks. hospitaler, læger, tandlæ­ger terapeuter m.m., og sociale institutioner, som f.eks. vuggestuer, børnehaver og dagcentre.
KULTUR, FORLYST. & SPORT Drift af museer, spillevirksomhed, sport og fritidsaktiviteter.
ANDRE SERVICEYDELSER En opsamlingsbranche der omfatter: Organisationer, reparation af bl.a. computere, husholdningsmaskiner mm. Og personlige serviceydelser, som frisør.
PRIVATE HUSHOLDNINGER Medtages ikke
EKSTRATERRITORIALE ORG. Medtages ikke
UOPLYSTE Ingen information om brancheforhold

*Branchedefinitioner til konkursstatistik*

Postnummerinterval på regionerne i analysen:

Chart

Om Experians konkursstatistik
Experian er leverandør af data, og Experians månedlige konkursstatistik er således baseret udelukkende på de faktiske konkurstal i en given måned. Statistikken udarbejdes på tiende år efter samme metode, og konkurstallene kan derfor sammenlignes direkte tilbage i tiden. Den nye brancheopdeling fra januar 2008 betyder dog, at en eventuel sammenligning af branchefordelingerne henover dette tidspunkt skal tages med et vist forbehold.

Top