Antallet af konkurser i dansk erhvervsliv er ved at stabilisere sig. 469 virksomheder gik konkurs i januar, og antallet af konkurser har dermed fundet et mere stabilt leje, når man ser på de seneste 12 måneders konkurstal. Flere brancher og områder i landet melder om fald i antallet af konkurser. Det viser en ny konkursanalyse fra Experian.

Konkurskurven Flader Ud

Antallet af konkurser i dansk erhvervsliv er ved at stabilisere sig. 469 virksomheder gik konkurs i januar, og antallet af konkurser har dermed fundet et mere stabilt leje, når man ser på de seneste 12 måneders konkurstal. Flere brancher og områder i landet melder om fald i antallet af konkurser. Det viser en ny konkursanalyse fra Experian.

I januar 2010 gik 469 virksomheder konkurs. hvilket svarer til en stigning på 10,9 pct. i sammenligning med januar 2009, hvor 423 virksomheder gik konkurs. På trods af stigningen er gennemsnittet af de seneste 12 måneders konkurstal fladet noget ud de seneste tre måneder. Antallet af konkurser ser dermed ud til at have stabiliseret sig – dog på et relativt højt niveau.

Et kig ud over landet viser, at Lolland-Falster, Bornholm og Sjælland har oplevet de største relative stigninger i antallet af konkurser i januar. Antallet af konkurser er steget mest på Lolland-Falster. Her er ti virksomheder gået konkurs den forgangne måned mod to i januar 2009. En stigning på 400 pct.

Antallet af konkurser er omvendt faldet i fire områder, nemlig Sydjylland, Midt- og Vestjylland samt og Nordjylland og Færøerne. Nordjylland kan melde om det største fald i antallet konkurser med 42 konkurser i januar 2009 mod 26 i januar 2010 – et fald på 38,1 pct.

På brancheniveau viser Experians statistik, at brancherne landbrug, fiskeri mm., har oplevet de største stigninger i antallet af konkurser. I januar 2009 gik to virksomheder konkurs i branchen – i januar 2010 er antallet steget til syv, hvilket er en stigning på 250 pct. Fem af branchegrupperingerne kan til gengæld melde om fald i antallet af konkurser, og de største relative fald har fundet sted i brancherne sundhedsvæsen, fast ejendom og transport.

Mens antallet af konkurser generelt synes at have fundet et mere stabilt leje, er antallet af nyetablerede selskaber fortsat for nedadgående. I januar 2010 blev 1.410 nye selskaber etableret, hvilket er et fald på 17,4 pct. i forhold til januar 2009.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Pressekoordinator
Bente Skovgaard Risvig
tlf. 3035 9796
Email: bsr@experian.dk

FAKTAARK

Kommentarer til regionale konkurser

Der har været 469 konkurser i januar 2010. Sammenlignet med januar 2009, hvor der var 423 konkurser, svarer det til en stigning på 10,9 pct. Det er Lolland-Falster, Bornholm og Sjælland, der har haft de største relative stigninger i antallet af konkurser i januar. I den modsatte retning er der fire områder, der har oplevet fald. Nordjylland og Færøerne har oplevet de relativt største fald.

Set over de seneste 12 måneder har der været en stigning på 46,7 pct. i forhold til samme måneder et år før. Færøerne, Østjylland og Fyn har over de seneste 12 måneder oplevet de største relative stigninger. Bornholm er det område med den laveste stigning.

Information

Kommentarer til konkurserne fordelt på brancher

Det er brancherne, Landbrug, Fisk mm. og Undervisning, som har haft de relativt største stigninger i antallet af konkurser sammenlignet med januar 2010. Der har været et fald i antallet af konkurser indenfor fem af branchegrupperingerne, og de største relative fald er sket indenfor Sundhedsvæsen, Fast ejendom og Transport.

Set over de seneste 12 måneder, er det Landbrug, Fisk mm., Fremstillingsvirksomhed og Pengeinst. & Finans, der har haft de største relative stigninger i antallet af konkurser. Det er kun den lille branche Råstofindvinding, som har haft et relativt fald i antallet af konkurser.  Forsyningsvirksomhed og Kultur, forlystelser & Sport har haft det samme antal konkurser i de to perioder.

Chart

 

Chart

Kommentar til udvikling i de løbende gennemsnit
De 469 konkurser i januar 2010 har bevirket, at 12-måneders gennemsnittet er steget lidt igen efter sidste måneds fald. 494 er det højeste tal for 12-måneders gennemsnittet i den tid Experian har lavet statistikken. De seneste 3 måneders konkurstal har bevirket, at 12-måneders gennemsnit har ligget indenfor en margin af fire konkurser, og at 12-månederskurven er fladet ud siden oktober.

Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber
Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og AMBA. Og er således ikke et udtryk for etableringen af alle virksomheder virksomheder i Danmark.

Chart

Antallet af nyetablerede selskaber i januar 2010 var på 1.410, hvilket er et fald på 17,4 pct. i forhold til januar 2009. Tendensen fra 2009 mht. dalende etableringslyst fortsætter tilsyneladende her i starten af det nye år.   Den simple fremskrivning af etableringerne i januar til at omfatte hele 2010, viser at der estimeres et fald på godt 7 pct., men det skal selvfølgelig tages med det forbehold, at det kun bygger på januars antal.

Relativ stigning i antal konkurser for de seneste 12 måneder. Geografisk opdelt.

Chart

For yderligere oplysninger kontakt venligst
Pressekoordinator
Bente Skovgaard Risvig
tlf.3035 9796
Email bente.risvig@experian.com

Definitioner:
Chart

Branchedefinitioner til konkursstatistik*

NAVN INDHOLD AF BRANCHEN I HOVEDTRÆK
LANDBRUG, FISK MM. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri.
RÅSTOFINDVINDING Indvinding af mineraler i fast-, flydende-og luftform: .olie, gas, kul, sten, ler, kridt, kalk, tørv, jern m.m.
FREMSTILLINGSVIRKSIMHED Fremstilling af fødevarer, tobak, tekstiler, beklædning, læder, træ, papir, kemisk fremstilling,maskiner, IT-udstyr, medicinsk udstyr, transportmidler, møbler mm.
FORSYNINGSVIRKSOMHED MM. El, gas, vand & varmeforsyning, produktion og salg.
BYGGE & ANLÆGSINDUSTRI Bygge & anlægsindustri generelt. Herunder alle typer af håndværks­virksomhed.
HANDEL Detailhandel og engroshandel generelt.
TRANSPORT Transport og godshåndtering. Passager-og godstransport på land, i luften og på søen.
OVERNATNING & RESTAURATION Hotel & restaurationsvirksomhed generelt, inkl. f.eks. campingpladser og cateringvirksomhed.
INFORMATION & KOMMUNIKATION Produktion og formidling af information. Salg af midler til udsendelse eller formidling af disse produkter samt data-, kommunikation-, it-, databehandlings-og informationsvirksomhed.
PENGEINST. & FINANS Pengeinstitutter, finansiering, realkreditinstitutioner, forsikringssel­skaber. Finansielle holdingselskaber og investeringsvirksomheder er også i denne branche.
FAST EJENDOM Virksomhed ifm. fast ejendom, udlejning, salg og administration. Her-under også mæglere.
LIBERAL SERVICE MM. Specialiserede liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser. F.eks. advokater, revisorer, reklamevirk., dyrlæger mm
ADM. TJENESTEYDELSER Ikke specialiserede tjenesteydelser. F.eks. Udlejning og leasing af ma­terielle og ikke-finansielle immaterielle aktiver, Rejsebureauer, vagt­virksomhed
OFFENTLIG FORVALTNING OG ADM. UNDERVISNING Medtages ikke Både offentlige og private undervisningsinstitutioner, kursusvirksom­hed m.m.
SUNDHEDSVÆSEN MM. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. Indeholder offentlige som private sundhedsvirksomheder, som f.eks. hospitaler, læger, tandlæ­ger terapeuter m.m., og sociale institutioner, som f.eks. vuggestuer, børnehaver og dagcentre.
KULTUR, FORLYST. & SPORT Drift af museer, spillevirksomhed, sport og fritidsaktiviteter.
ANDRE SERVICEYDELSER En opsamlingsbranche der omfatter: Organisationer, reparation af bl.a. computere, husholdningsmaskiner mm. Og personlige serviceydelser, som frisør.
PRIVATE HUSHOLDNINGER Medtages ikke
EKSTRATERRITORIALE ORG. Medtages ikke
UOPLYSTE Ingen information om brancheforhold

*brancherne bygger på EUs brancheklassifikation.

Postnummerinterval på regionerne i analysen:
Chart

Om Experians konkursstatistik
Experian er leverandør af data, og Experians månedlige konkursstatistik er således baseret udelukkende på de faktiske konkurstal i en given måned. Statistikken udarbejdes på tiende år efter samme metode, og konkurstallene kan derfor sammenlignes direkte tilbage i tiden. Den nye brancheopdeling fra januar 2008 betyder dog, at en eventuel sammenligning af branchefordelingerne henover dette tidspunkt skal tages med et vist forbehold.

Top