Significant Increase in Number of Bankruptcies

Maj måned fortsætter tendensen fra årets foregående måneder med en stigning i antallet af konkursramte virksomheder.

Fortsat Markant Stigning I Antal Konkurser

Maj måned fortsætter tendensen fra årets foregående måneder med en stigning i antallet af konkursramte virksomheder. I alt er 509 virksomheder gået konkurs i maj – hvilket er næsten dobbelt så mange som på samme tidspunkt sidste år. Samtidig ligger iværksætterlysten på et minimum med det laveste antal etableringer af nye selskaber siden 2004. Det viser ny konkursstatistik fra Experian.

I alt 509 virksomheder måtte dreje nøglen om i maj, hvilket svarer til en stigning på hele 92,8 pct. i forhold til maj måned sidste år. Stigningen ses i samtlige landsdele – dog med undtagelse af Grønland – og de største stigninger finder man på Lolland-Falster, Færøerne og Fyn. Ser man på antallet af konkurser, har særligt Hovedstaden og Østjylland været hårdt ramt i maj med henholdsvis 225 og 91 konkurser.

Vender man blikket mod konkurser fordelt på brancher, skiller især branchen Fast ejendom sig ud. Her har man oplevet en stigning i konkurser på hele 411,1 pct. i forhold til maj måned 2008. Også inden for brancherne Landbrug, Fisk m.m. samt Pengeinstitutter & Finans er relativt flere virksomheder gået konkurs i forhold til samme tidspunkt sidste år. Positivt ser det til gengæld ud inden for bl.a. Sundhedsvæsenet, som har haft færre konkurser i år i forhold til 2008.

Som det har været tendensen siden årsskiftet, er iværksætterlysten fortsat faldende. Med kun 1.352 nyetablerede selskaber i maj er antallet det laveste siden august 2004. Sammenligner man med maj måned sidste år, er der sket et fald på hele 38,3 pct.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikationschef Camilla Rose
Experian
tlf. 28 19 29 09
email cro@experian.dk

Du kan fremover modtage Experians nyhedsbrev med de seneste statistikker og analyser. Nyhedsbrevet udkommer hvert kvartal. Tilmeld dig ved at klikke her.

Om Experian
Experian hjælper virksomheder og organisationer med at øge deres indtjening. Det gør Experian ved at stille viden og værktøjer til rådighed, der øger salget, målretter markedsføringen og reducerer risikoen for tab. Experian i Danmark består bl.a. af Experian RKI, som er Danmarks største register over dårlige betalere, Experian KOB, som er Danmarks største erhvervsdatabase samt Experian Decision Analytics (tidligere Experian Scorex), som leverer en unik kombination af dataintelligente teknologier og konsulentbaserede, skræddersyede løsninger til virksomheder inden for Risk Management.

Experian er markedsledende i Danmark og er et datterselskab af det børsnoterede Experian, som er repræsenteret over det meste af verden. Læs mere om Experian på www.experian.dk

FAKTAARK
Konkursstatistik for maj 2009

Kommentarer til regionale konkurser
Der har i maj 2009 været 509 konkurser, hvilket er det højeste antal i 2009 og en markant stigning på 92,8 pct. i forhold til maj 2008, hvor der var 264 konkurser. Det er Lolland-Falster, Færøerne og Fyn, som har haft de relativt største stigninger. Der er ingen områder, som har haft et fald i antal konkurser, dog har Grønland ingen konkurser haft i maj. Set over en 12 måneders periode har der været en stigning på 93,1 pct., så det samlede antal konkurser for de seneste 12 måneder er 5.021. Bornholm og Østjylland har over de seneste 12 måneder haft den største relative stigning. I de første fem måneder af 2009 har der været 2.333 konkurser, og ved en simpel fremskrivning vil 2009 ende med at have 5.599 konkurser.

chart 

Kommentarer til konkurserne fordelt på brancher
Det er brancherne Fast Ejendom, Landbrug, Fisk m.m. og Pengeinst. & Finans., som har haft de relativt største stigninger i antallet af konkurser sammenlignet med maj 2008. Der har været et fald i konkurserne i brancherne Råstofindvinding og Sundhedsvæsen.

Når der ses på de seneste 12 måneder, er det Forsyningsvirksomheder, Fast ejendom og Transport, der har haft de største relative stigninger.

Som bemærkning til nedenstående branchestatistik skal nævnes, at Danmark pr. 1/1 2008 har fået en ny brancheopdeling kaldet DB07. Sammenligningstallene for Juni/Maj 07/08 bygger på konstruerede konverteringer fra de gamle koder, så disse størrelser skal tages med et forbehold.

 chart

Kommentar til udvikling i de løbende gennemsnit

chart

De 509 konkurser i maj gør, at 12 måneders gennemsnittet fortsætter den stigende tendens med endnu en ”rekord” på 418. 6 måneders gennemsnittet falder lidt, mens 3 måneders gennemsnittet stiger efter fald i de forgangne måneder.

Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber
Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervs-& Selskabsstyrelsen og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og AMBA. De er således ikke et udtryk for etableringen af alle virksomheder i Danmark.  

chart

Antallet af nyetablerede selskaber i maj 2009 var 1352, hvilket er det laveste antal selskabsetableringer siden august 2004. I forhold til maj 2008 er det et fald på hele 38,3 pct. For hele året er der et estimeret fald på 31,2 pct. i forhold til 2008, men dette er beregnet ud fra en simpel fremskrivning af de fem første måneders tal – og skal derfor tages med et vist forbehold.

Branchedefinitioner til konkursstatistik*

NAVN INDHOLD AF BRANCHEN I HOVEDTRÆK
LANDBRUG, FISK MM. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri.
RÅSTOFINDVINDING Indvinding af mineraler i fast-, flydende-og luftform: .olie, gas, kul, sten, ler, kridt, kalk, tørv, jern m.m.
FREMSTILLINGSVIRKSIMHED Fremstilling af fødevarer, tobak, tekstiler, beklædning, læder, træ, papir, kemisk fremstilling,maskiner, IT-udstyr, medicinsk udstyr, transportmidler, møbler mm.
FORSYNINGSVIRKSOMHED MM. El, gas, vand & varmeforsyning, produktion og salg.
BYGGE & ANLÆGSINDUSTRI Bygge & anlægsindustri generelt. Herunder alle typer af håndværks­virksomhed.
HANDEL Detailhandel og engroshandel generelt.
TRANSPORT Transport og godshåndtering. Passager-og godstransport på land, i luften og på søen.
OVERNATNING & RESTAURATION Hotel & restaurationsvirksomhed generelt, inkl. f.eks. campingpladser og cateringvirksomhed.
INFORMATION & KOMMUNIKATION Produktion og formidling af information. Salg af midler til udsendelse eller formidling af disse produkter samt data-, kommunikation-, it-, databehandlings-og informationsvirksomhed.
PENGEINST. & FINANS Pengeinstitutter, finansiering, realkreditinstitutioner, forsikringssel­skaber. Finansielle holdingselskaber og investeringsvirksomheder er også i denne branche.
FAST EJENDOM Virksomhed ifm. fast ejendom, udlejning, salg og administration. Her-under også mæglere.
LIBERAL SERVICE MM. Specialiserede liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser. F.eks. advokater, revisorer, reklamevirk., dyrlæger mm
ADM. TJENESTEYDELSER Ikke specialiserede tjenesteydelser. F.eks. Udlejning og leasing af ma­terielle og ikke-finansielle immaterielle aktiver, Rejsebureauer, vagt­virksomhed
OFFENTLIG FORVALTNING OG ADM. UNDERVISNING Medtages ikke Både offentlige og private undervisningsinstitutioner, kursusvirksom­hed m.m.
SUNDHEDSVÆSEN MM. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. Indeholder offentlige som private sundhedsvirksomheder, som f.eks. hospitaler, læger, tandlæ­ger terapeuter m.m., og sociale institutioner, som f.eks. vuggestuer, børnehaver og dagcentre.
KULTUR, FORLYST. & SPORT Drift af museer, spillevirksomhed, sport og fritidsaktiviteter.
ANDRE SERVICEYDELSER En opsamlingsbranche der omfatter: Organisationer, reparation af bl.a. computere, husholdningsmaskiner mm. Og personlige serviceydelser, som frisør.
PRIVATE HUSHOLDNINGER Medtages ikke
EKSTRATERRITORIALE ORG. Medtages ikke
UOPLYSTE Ingen information om brancheforhold

*brancherne bygger på EUs brancheklassifikation.

Top