Østjylland og Bornholm er de to områder i Danmark, der har oplevet den største stigning i antallet af konkurser de seneste 12 måneder.

Konkurs-Stigninger Rammer Jylland Og Bornholm

Østjylland og Bornholm er de to områder i Danmark, der har oplevet den største stigning i antallet af konkurser de seneste 12 måneder. På landsplan er 455 virksomheder gået konkurs i april måned, hvilket er en markant stigning på 90,4 pct. i forhold til april 2008, hvor der var 239 konkurser. Sådan lyder nog­le af konklusionerne i en ny konkursstatistik fra Experian.

De seneste 12 måneder er 4.776 virksomheder gået konkurs, og særligt på Bornholm og i Østjylland har virk­somheder på stribe været nødt til at lukke. De to områder har over de seneste 12 måneder oplevet den største relative stigning i konkurser.

"I starten af den finansielle krise var det hovedstadsområdet og sjællænderne, der oplevede de højeste stigninger i konkurstallene. Nu kan vi konstatere, at Bornholm og Østjylland er de områder, hvor stigningen i konkurser de sene­ste 12 måneder har været højest, " siger kommunikationschef Camilla Rose fra Experian.

På landsplan er 455 virksomheder gået konkurs i april, hvilket er en stigning på 90,4 pct. i forhold til april sidste år. Sammenlignet med sidste års tal kan stort set alle brancher melde om et generelt højere niveau for antallet af konkurser. Dog har særligt brancherne ”kultur, forlystelser & sport” og ”andre serviceydelser” været ramt den forgangne måned sammenlignet med april 2008. Mens kun en enkelt virksomhed gik konkurs i de to brancher i april sidste år, er 15 virksomheder bukket under i april 2009.

"Det kan være et tegn på, at danskerne skærer i luksussen. Er man finanskrise-ramt, er det måske på de kulturelle udskejelser og de mere fornøjelsesprægede ting, at husholdningsbudgettet bliver barberet ned," siger Camilla Rose om sammenhængen.

Antallet af nyetablerede selskaber i april 2009 var 1.516, hvilket er en fortsættelse af nedgangen i etableringer, som har kendetegnet de første måneder af 2009. I forhold til april 2008 er det et fald på hele 38,9 pct. Fremskri­ver man for resten af 2009, melder prognosen om et estimeret fald på 28,8 pct. i forhold til 2008. Denne prognose er dog baseret på en simpel fremskrivning af årets første fire måneder, hvorfor tallet skal tages med et vist forbe­hold.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikationschef Camilla Rose, Experian
tlf. 70 10 01 07
Email cro@experian.dk

Du kan fremover modtage Experians nyhedsbrev med de seneste statistikker og analyser. Nyhedsbrevet ud­kommer hvert kvartal. Tilmeld dig ved at klikke her.

Om Experian
Experian hjælper virksomheder og organisationer med at øge deres indtjening. Det gør Experian ved at stille viden og værktøjer til rådighed, der øger salget, målretter markedsføringen og reducerer risikoen for tab. Experian i Dan-mark består bl.a. af Experian RKI, som er Danmarks største register over dårlige betalere, Experian KOB, som er Danmarks største erhvervsdatabase samt Experian Decision Analytics (tidligere Experian Scorex), som leverer en unik kombination af dataintelligente teknologier og konsulentbaserede, skræddersyede løsninger til virksomheder inden for Risk Management.
Experian er markedsledende i Danmark og er et datterselskab af det børsnoterede Experian, som er repræsenteret over det meste af verden. Læs mere om Experian på www.experian.dk.

FAKTAARK
April 2009

Kommentarer til regionale konkurser
Der har i april 2009 været 455 konkurser, hvilket er en markant stigning på 90,4 pct. i forhold til april 2008, hvor der var 239 konkurser. Det er Færøerne, Østjylland og Fyn, som har oplevet de relativt største stigninger. Der er ingen områder, som har haft et fald i antal konkurser, dog har Grønland ingen konkurser haft i april.

Set over en 12-måneders periode er der sket en stigning på 89,4 pct., så det samlede antal konkurser for de seneste 12 måneder er 4.776. Bornholm og Østjylland har over de seneste 12 måneder oplevet den største relative stigning. Grøn­land har, som det eneste område, ikke haft en stigning. I de første fire måneder af 2009 har der været 1.824 konkurser, og ved en simpel fremskrivning vil 2009 ende med at have 5.472 konkurser.

Chart 

Kommentarer til konkurserne fordelt på brancher
Det er brancherne ”kultur, forlystelser & sport” og ”andre serviceydelser”, som har måtte konstatere de relativt største stigninger i antallet af konkurser sammenlignet med april 2008. Ingen brancher har formået at fremvise et fald, den lille branche ”råstofindvinding ”har dog kun oplevet en enkelt konkurs, hvilket er status quo i forhold til sidste år.

Ses der på de seneste 12 måneder, er det ”forsyningsvirksomheder”, ”fast ejendom” og ”transport”, der har haft de stør­ste relative stigninger.

Som bemærkning til nedenstående branchestatistik, skal nævnes, at Danmark pr. 1/1 2008 har fået en ny brancheopde­ling kaldet DB07. Sammenligningstallene for Maj/April 07/08 bygger på konstruerede konverteringer fra de gamle koder, så disse størrelser skal tages med et forbehold.

Chart

Kommentar til udvikling i de løbende gennemsnit

Chart

Aprils måneds 455 konkurser betyder, at tre-måneders gennemsnittet stiger lidt igen, men stadig befinder sig under sit højeste niveau fra december 2008. Seks-og 12-måneders gennemsnittet stiger derimod, så de kommer op i det højeste niveau, der er målt i de år Experian A/S har målt på disse størrelser – tilbage til 1996.

Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber
Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og AMBA. De er således ikke et udtryk for etableringen af alle virksomheder i Danmark.

Chart

Antallet af nyetablerede selskaber i april 2009 var 1.516, hvilket er en fortsættelse af nedgangen i etableringer, som har været kendetegnet på de første måneder af 2009. I forhold til april 2008 er det et fald på hele 38,9 pct. For hele året er der et estimeret fald på 28,8 pct. i forhold til 2008, men det er beregnet ud fra en simpel frem¬skrivning af de første fire måneder i

Branchedefinitioner til konkursstatistik*

NAVN INDHOLD AF BRANCHEN I HOVEDTRÆK
LANDBRUG, FISK MM. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri.
RÅSTOFINDVINDING Indvinding af mineraler i fast-, flydende-og luftform: .olie, gas, kul, sten, ler, kridt, kalk, tørv, jern m.m.
FREMSTILLINGSVIRKSIMHED Fremstilling af fødevarer, tobak, tekstiler, beklædning, læder, træ, papir, kemisk fremstilling,maskiner, IT-udstyr, medicinsk udstyr, transportmidler, møbler mm.
FORSYNINGSVIRKSOMHED MM. El, gas, vand & varmeforsyning, produktion og salg.
BYGGE & ANLÆGSINDUSTRI Bygge & anlægsindustri generelt. Herunder alle typer af håndværks­virksomhed.
HANDEL Detailhandel og engroshandel generelt.
TRANSPORT Transport og godshåndtering. Passager-og godstransport på land, i luften og på søen.
OVERNATNING & RESTAURATION Hotel & restaurationsvirksomhed generelt, inkl. f.eks. campingpladser og cateringvirksomhed.
INFORMATION & KOMMUNIKATION Produktion og formidling af information. Salg af midler til udsendelse eller formidling af disse produkter samt data-, kommunikation-, it-, databehandlings-og informationsvirksomhed.
PENGEINST. & FINANS Pengeinstitutter, finansiering, realkreditinstitutioner, forsikringssel­skaber. Finansielle holdingselskaber og investeringsvirksomheder er også i denne branche.
FAST EJENDOM Virksomhed ifm. fast ejendom, udlejning, salg og administration. Her-under også mæglere.
LIBERAL SERVICE MM. Specialiserede liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser. F.eks. advokater, revisorer, reklamevirk., dyrlæger mm
ADM. TJENESTEYDELSER Ikke specialiserede tjenesteydelser. F.eks. Udlejning og leasing af ma­terielle og ikke-finansielle immaterielle aktiver, Rejsebureauer, vagt­virksomhed
OFFENTLIG FORVALTNING OG ADM. UNDERVISNING Medtages ikke Både offentlige og private undervisningsinstitutioner, kursusvirksom­hed m.m.
SUNDHEDSVÆSEN MM. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. Indeholder offentlige som private sundhedsvirksomheder, som f.eks. hospitaler, læger, tandlæ­ger terapeuter m.m., og sociale institutioner, som f.eks. vuggestuer, børnehaver og dagcentre.
KULTUR, FORLYST. & SPORT Drift af museer, spillevirksomhed, sport og fritidsaktiviteter.
ANDRE SERVICEYDELSER En opsamlingsbranche der omfatter: Organisationer, reparation af bl.a. computere, husholdningsmaskiner mm. Og personlige serviceydelser, som frisør.
PRIVATE HUSHOLDNINGER Medtages ikke
EKSTRATERRITORIALE ORG. Medtages ikke
UOPLYSTE Ingen information om brancheforhold

*brancherne bygger på EUs brancheklassifikation.

Top