Flere Konkurser Og Færre Nye Virksomheder I Juni

I juni måned er 499 virksomheder gået konkurs – hvilket er en stigning på godt 91 pct. i forhold til juni måned sidste år.

2. juli 2009

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni

I juni måned er 499 virksomheder gået konkurs – hvilket er en stigning på godt 91 pct. og dermed næsten en fordobling i forhold til samme tidspunkt sidste år. Iværksætterlysten er samtidig for nedadgående, idet de 1.949 nyetablerede selskaber er knap 35 pct. færre end juni 2008. Det viser ny konkursstatistik fra Experian.

De 499 virksomheder, der er gået konkurs i løbet af juni måned, udgør en stigning på hele 91,2 pct. i forhold til juni måned sidste år. Stigningen i antallet af konkurser i løbet af sommerens første måned rammer de fleste af landets regioner.

Samtidig med det stigende antal konkurser, har færre danskere startet nye virksomheder op. I juni er der etableret 1.949 nye selskaber, hvilket er et fald på 34,9 pct. i forhold til juni sidste år. Ved en simpel fremskrivning af de første seks måneder af 2009 vil året ende med et fald på omkring 28 pct. i antallet af nyetablerede selskaber. Kommunikationschef Camilla Rose siger om udviklingen:

"Når vi kan se, at antallet af konkurser stiger og samtidig kan melde om et fald i iværksætterlysten, er det selvfølgelig dårligt nyt. Men skal vi hæfte os ved noget positivt i de nye tal, er det, at antallet af konkurser trods alt var højere i fjerde kvartal sidste år, hvor finanskrisens effekt tilsyneladende toppede i konkursstatistikkerne."

Kun Bornholm og Grønland udmærker sig ved, at ingen virksomheder er gået konkurs i løbet af sommerens første måned. Til gengæld er Færøerne, Sjælland og Fyn de regioner, der har oplevet de største stigninger i antallet af konkurser med stigninger på henholdsvis 200, 136 og 126 pct.

Ser man på fordelingen af konkurserne på brancheniveau, er Fast Ejendom og Transport blandt de brancher, hvor flest virksomheder er bukket under. 60 virksomheder i ejendomsbranchen er gået konkurs i den forgangne måned mod 15 i juni 2008, hvilket udgør en stigning på hele 300 pct. Tilsvarende er 27 transportvirksomheder gået konkurs i juni 2009 mod 12 i juni 2008 – en stigning på 125 pct.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikationschef Camilla Rose, Experian
Tlf. 28 19 29 09
Email: camilla.rose@experian.dk

Du kan fremover modtage Experians nyhedsbrev med de seneste statistikker og analyser. Nyhedsbrevet udkommer hvert kvartal. Tilmeld dig ved at klikke her.

Om Experian
Experian hjælper virksomheder og organisationer med at øge deres indtjening. Det gør Experian ved at stille viden og værktøjer til rådighed, der øger salget, målretter markedsføringen og reducerer risikoen for tab. Experian i Danmark består bl.a. af Experian RKI, som er Danmarks største register over dårlige betalere, Experian KOB, som er Danmarks største erhvervsdatabase samt Experian Decision Analytics (tidligere Experian Scorex), som leverer en unik kombination af dataintelligente teknologier og konsulentbaserede, skræddersyede løsninger til virksomheder inden for Risk Management.

Experian er markedsledende i Danmark og er et datterselskab af det børsnoterede Experian, som er repræsenteret over det meste af verden. Læs mere om Experian på www.experian.dk.

FAKTAARK Konkursstatistik for juni 2009

Kommentarer til regionale konkurser
Der har i juni 2009 været 499 konkurser, hvilket er en stigning på hele 91,2 pct. i forhold til juni 2008, hvor der var 261 konkurser. Det er Færøerne, Sjælland og Fyn, som har haft de relativt største stigninger. Bornholm og Grønland har ikke oplevet konkursramte virksomheder i løbet af juni 2009.

Set over en 12 måneders periode er der sket en stigning på 97,9 pct., så det samlede antal konkurser for de seneste 12 måneder er 5.259. Østjylland og Færøerne har over de seneste 12 måneder oplevet den største relative stigning. I de første seks måneder af 2009 er 2.832 virksomheder gået konkurs, og ved en simpel fremskrivning vil 2009 ende med 5.664 konkurser.

Chart

Antal konkurser de seneste 12 måneder – fordelt på områder

Map

Oversigt over postnumre:

Chart

Kommentarer til konkurserne fordelt på brancher
Det er brancherne Undervisning, Fast Ejendom og Andre serviceydelser, som har haft de relativt største stigninger i antallet af konkurser sammenlignet med juni 2008. Der har ikke været nogen konkurser i brancherne Råstofindvinding og Forsyningsvirksomhed.

Når der ses på de seneste 12 måneder, er det Forsyningsvirksomheder, Fast ejendom samt Pengeinstitutter & finansieringsvirksomheder, der har haft de største relative stigninger.

Som bemærkning til nedenstående branchestatistik skal det nævnes, at Danmark pr. 1/1 2008 har fået en ny brancheopdeling kaldet DB07. Sammenligningstallene for Juli/Juni 07/08 bygger på konstruerede konverteringer fra de gamle koder, så disse størrelser skal tages med et forbehold.

Chart

Kommentar til udvikling i de løbende gennemsnit

Chart

De 499 konkurser i juni betyder, at 12-måneders gennemsnittet fortsætter den stigende tendens med endnu en "rekord" på 438. 6-måneders gennemsnittet falder lidt, mens 3-måneders gennemsnittet stiger.

Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber
Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervs-& Selskabsstyrelsen og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og AMBA. De er således ikke et udtryk for etableringen af alle virksomheder i Danmark.

Chart

Antallet af nyetablerede selskaber i juni 2009 var 1.949, hvilket er et fald på 34,9 pct. i forhold til juni 2008. Der er på det første halve år af 2009 etableret 9.780 selskaber mod 14.903 etableringer i første halvår af 2008. For hele 2009 er der et estimeret fald på 28,4 pct. i forhold til 2008, men dette er beregnet ud fra en simpel fremskrivning af de seks første måneders tal og skal således tages med et vist forbehold.

Branchedefinitioner til konkursstatistik*

NAVN INDHOLD AF BRANCHEN I HOVEDTRÆK
LANDBRUG, FISK MM. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri.
RÅSTOFINDVINDING Indvinding af mineraler i fast-, flydende-og luftform: .olie, gas, kul, sten, ler, kridt, kalk, tørv, jern m.m.
FREMSTILLINGSVIRKSIMHED Fremstilling af fødevarer, tobak, tekstiler, beklædning, læder, træ, papir, kemisk fremstilling,maskiner, IT-udstyr, medicinsk udstyr, transportmidler, møbler mm.
FORSYNINGSVIRKSOMHED MM. El, gas, vand & varmeforsyning, produktion og salg.
BYGGE & ANLÆGSINDUSTRI Bygge & anlægsindustri generelt. Herunder alle typer af håndværks­virksomhed.
HANDEL Detailhandel og engroshandel generelt.
TRANSPORT Transport og godshåndtering. Passager-og godstransport på land, i luften og på søen.
OVERNATNING & RESTAURATION Hotel & restaurationsvirksomhed generelt, inkl. f.eks. campingpladser og cateringvirksomhed.
INFORMATION & KOMMUNIKATION Produktion og formidling af information. Salg af midler til udsendelse eller formidling af disse produkter samt data-, kommunikation-, it-, databehandlings-og informationsvirksomhed.
PENGEINST. & FINANS Pengeinstitutter, finansiering, realkreditinstitutioner, forsikringssel­skaber. Finansielle holdingselskaber og investeringsvirksomheder er også i denne branche.
FAST EJENDOM Virksomhed ifm. fast ejendom, udlejning, salg og administration. Her-under også mæglere.
LIBERAL SERVICE MM. Specialiserede liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser. F.eks. advokater, revisorer, reklamevirk., dyrlæger mm
ADM. TJENESTEYDELSER Ikke specialiserede tjenesteydelser. F.eks. Udlejning og leasing af ma­terielle og ikke-finansielle immaterielle aktiver, Rejsebureauer, vagt­virksomhed
OFFENTLIG FORVALTNING OG ADM. UNDERVISNING Medtages ikke Både offentlige og private undervisningsinstitutioner, kursusvirksom­hed m.m.
SUNDHEDSVÆSEN MM. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. Indeholder offentlige som private sundhedsvirksomheder, som f.eks. hospitaler, læger, tandlæ­ger terapeuter m.m., og sociale institutioner, som f.eks. vuggestuer, børnehaver og dagcentre.
KULTUR, FORLYST. & SPORT Drift af museer, spillevirksomhed, sport og fritidsaktiviteter.
ANDRE SERVICEYDELSER En opsamlingsbranche der omfatter: Organisationer, reparation af bl.a. computere, husholdningsmaskiner mm. Og personlige serviceydelser, som frisør.
PRIVATE HUSHOLDNINGER Medtages ikke
EKSTRATERRITORIALE ORG. Medtages ikke
UOPLYSTE Ingen information om brancheforhold

*brancherne bygger på EUs brancheklassifikation.

Top