i august måned 2009 er 358 virksomheder gået konkurs. Det er det laveste antal registreret på en måned i dette år, men en stigning på 56,3 pct. i forhold til august 2008, hvor 229 virksomheder gik konkurs. Det viser ny konkursanalyse fra Experian.

2.september 2009

Færre Konkurser 1 August

i august måned 2009 er 358 virksomheder gået konkurs. Det er det laveste antal registreret på en måned i dette år, men en stigning på 56,3 pct. i forhold til august 2008, hvor 229 virksomheder gik konkurs. Det viser ny konkursanalyse fra Experian.

Med 358 konkurser i august måned er det nu tredje måned i træk, at landets største kreditvurderingsselskab, Experian, kan melde om fald i antallet af konkurser. De 358 konkurser er det laveste antal registreret på en måned i 2009, men antallet er stadig markant højere end antallet af konkurser i august 2008.

"358 er det laveste antal konkurser registreret på en måned i dette kalenderår. Tallene viser altså en svagt nedadgående tendens, når vi kigger på de foregående måneder i år. Sammenligner vi derimod med august sidste år, er der tale om en stigning på ca. 56 pct. på det samlede antal konkurser, så vi er stadig ikke nået ned på niveauet før finanskrisen," siger kommunikationschef i Experian, Camilla Rose.

I analysen måler Experian også antallet af nyetablerede danske selskaber. 1.199 selskaber blev etableret i august 2009, hvilket er et fald på 36,8 pct. i forhold til august 2008. De første otte måneder af 2009 er der etableret 12.547 selskaber mod 19.349 i de første otte måneder af 2008.

"Vi ser, at antallet af nyetablerede selskaber til stadighed er faldende. Så selv om konkurstallene viser, at det kan synes mindre risikofyldt at starte egen virksomhed op nu, end da finanskrisen var på sit højeste, viser det, at det endnu ikke har påvirket iværksætteriet i positiv retning," siger kommunikationschef Camilla Rose.

Et kig ud over brancherne viser da også, at antallet af konkurser i nogle brancher er for opadgående, mens antallet i andre er faldende. For nogle måneder siden var billedet anderledes dystert med fald i alle brancher, men for nogle brancher ser udviklingen ud til at være vendt. Blandt de brancher, der har oplevet et fald er brancherne andre serviceydelser og kultur, forlystelser og sport.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikationschef Camilla Rose
Tlf. 28 19 29 09

2.september 2009
FAKTAARK

Konkursstatistik for august 2009
Kommentarer til regionale konkurser

Der har i august 2009 været 358 konkurser, hvilket er en stigning på 56,3 pct. i forhold til august 2008, hvor der var 229 konkurser.  Det er Færøerne og Sjælland, som har haft de relativt største stigninger. Bornholm og Lolland - Falster har begge haft et fald i antallet af konkurser.

Set over en 12 måneders periode har der været en stigning på 92,8 pct., så det samlede antal konkurser for de seneste 12 måneder er 5.537. Færøerne og Fyn har over de seneste 12 måneder haft den største relative stigning, kun Grønland har haft et fald. I de første otte måneder af 2009 har der været 3.647 konkurser og ved en simpel fremskrivning vil 2009 ende med at have 5.470 konkurser.

Chart

Kommentarer til konkurserne fordelt på brancher
Det er brancherne Fast ejendom og Landbrug, fisk mm., som har haft de relativt største stigninger i antallet af konkurser sammenlignet med august 2008. Der har været et fald i antallet af konkurser indenfor Forsyningsvirksomhed mm., Andre serviceydelser og Kultur, Forlystelser & Sport. Når der ses på de seneste 12 måneder, er det Fast ejendom og Landbrug, fisk mm., der har oplevet de største relative stigninger.

Som bemærkning til nedenstående branchestatistik, skal nævnes at Danmark pr. 1/1 2008 har fået en ny brancheopdeling kaldet DB07. Sammenligningstallene for Sep../Aug. 07/08 bygger på konstruerede konverteringer fra de gamle koder, så disse størrelser skal tages med et forbehold.

Chart

Kommentar til udvikling i de løbende gennemsnit

Chart

De 358 konkurser i august har bevirket at 3 og 6 måneders gennemsnittet begynder at falde, mens 12 måneders gennemsnittet fortsætter opad og nu er på 461.

Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber
Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og AMBA. Og er således ikke et udtryk for etableringen af alle virksomheder i Danmark.

Chart

Antallet af nyetablerede selskaber i september 2009 var 1.535, hvilket er et fald på 29,5 pct. i forhold til september 2008. Der er på de første ni måneder af 2009 etableret 14.082 selskaber mod 21.527 etableringer i de samme måneder af 2008. For hele 2009 er der et estimeret fald på 31,2 pct. i forhold til 2008, men det er altså beregnet ud fra en simpel fremskrivning af de ni første måneders tal – så det skal tages med et vist forbehold.

Relativ stigning i antal konkurser for de seneste 12 måneder fordelt på områder.

Map

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikationschef Camilla Rose
Tlf. 70 10 01 07

 

Definitioner:

Chart

Branchedefinitioner til konkursstatistik*

NAVN INDHOLD AF BRANCHEN I HOVEDTRÆK
LANDBRUG, FISK MM. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri.
RÅSTOFINDVINDING Indvinding af mineraler i fast-, flydende-og luftform: .olie, gas, kul, sten, ler, kridt, kalk, tørv, jern m.m.
FREMSTILLINGSVIRKSIMHED Fremstilling af fødevarer, tobak, tekstiler, beklædning, læder, træ, papir, kemisk fremstilling,maskiner, IT-udstyr, medicinsk udstyr, transportmidler, møbler mm.
FORSYNINGSVIRKSOMHED MM. El, gas, vand & varmeforsyning, produktion og salg.
BYGGE & ANLÆGSINDUSTRI Bygge & anlægsindustri generelt. Herunder alle typer af håndværks­virksomhed.
HANDEL Detailhandel og engroshandel generelt.
TRANSPORT Transport og godshåndtering. Passager-og godstransport på land, i luften og på søen.
OVERNATNING & RESTAURATION Hotel & restaurationsvirksomhed generelt, inkl. f.eks. campingpladser og cateringvirksomhed.
INFORMATION & KOMMUNIKATION Produktion og formidling af information. Salg af midler til udsendelse eller formidling af disse produkter samt data-, kommunikation-, it-, databehandlings-og informationsvirksomhed.
PENGEINST. & FINANS Pengeinstitutter, finansiering, realkreditinstitutioner, forsikringssel­skaber. Finansielle holdingselskaber og investeringsvirksomheder er også i denne branche.
FAST EJENDOM Virksomhed ifm. fast ejendom, udlejning, salg og administration. Her-under også mæglere.
LIBERAL SERVICE MM. Specialiserede liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser. F.eks. advokater, revisorer, reklamevirk., dyrlæger mm
ADM. TJENESTEYDELSER Ikke specialiserede tjenesteydelser. F.eks. Udlejning og leasing af ma­terielle og ikke-finansielle immaterielle aktiver, Rejsebureauer, vagt­virksomhed
OFFENTLIG FORVALTNING OG ADM. UNDERVISNING Medtages ikke Både offentlige og private undervisningsinstitutioner, kursusvirksom­hed m.m.
SUNDHEDSVÆSEN MM. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. Indeholder offentlige som private sundhedsvirksomheder, som f.eks. hospitaler, læger, tandlæ­ger terapeuter m.m., og sociale institutioner, som f.eks. vuggestuer, børnehaver og dagcentre.
KULTUR, FORLYST. & SPORT Drift af museer, spillevirksomhed, sport og fritidsaktiviteter.
ANDRE SERVICEYDELSER En opsamlingsbranche der omfatter: Organisationer, reparation af bl.a. computere, husholdningsmaskiner mm. Og personlige serviceydelser, som frisør.
PRIVATE HUSHOLDNINGER Medtages ikke
EKSTRATERRITORIALE ORG. Medtages ikke
UOPLYSTE Ingen information om brancheforhold

*brancherne bygger på EUs brancheklassifikation.

Postnummerinterval på regionerne i analysen:

Chart

Top