Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst er den laveste i flere år med kun 1.665 nyetablerede virksom¬heder i den forgangne måned

Konkurser Tager Pusten Fra Iværksætterne

Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst er den laveste i flere år med kun 1.665 nyetablerede virksom­heder i den forgangne måned. Til gengæld er 460 virksomheder gået konkurs, hvilket er mere end en fordobling i forhold til februar sidste år.

De dystre konkurstal sætter sine spor på danskernes iværksætterlyst. De 1.665 nystartede virksomheder i febru­ar er det laveste antal på en måned siden maj 2005, og udgør et fald på 30,8 pct. i forhold til februar sidste år. Stigningen i antallet af konkurser fortsætter samtidig blandt danske virksomheder. I februar måned gik 460 virk­somheder konkurs mod 423 i januar.

”Alt tyder på, at de dystre økonomiske nøgletal – herunder det høje antal konkurser – sætter sine spor. Krisen har jo efterhånden været langvarig og ganske omtalt. Derfor er det kun naturligt, at den har en stærk indflydelse på lysten til at starte ny virksomhed op i en tid, hvor et stort antal virksomheder samtidig må dreje nøglen om ,” siger kommunikationschef Camilla Rose fra Experian.

Det høje antal konkurser i dansk erhvervsliv rammer bredt – og på tværs af brancher. Et kig ud over brancherne afslører, at ”landbrug og fiskeri” samt ”fast ejendom” er blandt de hårdest ramte i den forgangne måned. 43 virk­somheder i ejendomsbranchen er gået konkurs i februar 2009 mod blot ni i februar 2008.

Rundt om i landet er billedet det samme. Alle dele af landet kan melde om en stigning i konkurstallene, og set over en 12-måneders periode er det kun Grønland, der kan melde om et marginalt fald i antallet af konkurser. I februar 2009 er Færøerne, Fyn og Østjylland blandt de hårdest ramte områder med stigninger i antallet af kon­kurser på henholdsvis 300, 260 og 252 pct.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikationschef Camilla Rose
Experian
tlf. 28 19 29 09
Email cro@experian.dk

Du kan fremover modtage Experians nyhedsbrev med de seneste statistikker og analyser.

Om Experian
Experian hjælper virksomheder og organisationer med at øge deres indtjening. Det gør Experian ved at stille viden og værktøjer til rådighed, der øger salget, målretter markedsføringen og reducerer risikoen for tab. Experian i Dan-mark består bl.a. af Experian RKI, som er Danmarks største register over dårlige betalere, Experian KOB, som er Danmarks største erhvervsdatabase samt Experian Decision Analytics (tidligere Experian Scorex), som leverer en unik kombination af dataintelligente teknologier og konsulentbaserede, skræddersyede løsninger til virksomheder inden for Risk Management.

Experian er markedsledende i Danmark og er et datterselskab af det børsnoterede Experian, som er repræsenteret over det meste af verden. Læs mere om Experian på www.experian.dk.

FAKTAARK

Kommentarer til regionale konkurser

460 konkurser er gået konkurs i februar 2009, hvilket er en markant stigning på 114 pct. i forhold til februar 2008, hvor 215 virksomheder gik konkurs. Det er Færøerne og Østjylland, som har oplevet de relativt største stigninger. Midt-og Vestjylland, Lolland – Falster og Sydjylland har oplevet de mindste stigninger i antallet af konkurser.

Set over en 12-måneders periode, har der været en stigning på 73,1 pct., så det samlede antal konkurser for de seneste 12 måneder er 4.283. Selv om Midt-og Vestjylland oplevede en relativ lille stigning i februar, har områ­det over de seneste 12 måneder måtte konstatere den største relative stigning. Østjylland følger lige efter. Grøn­land har, som det eneste område, haft et marginalt fald i antallet af konkurser.

Information

Kommentarer til konkurserne fordelt på brancher

Det er brancherne ”landbrug, fisk, mm”. og ”fast ejendom”, som har haft de relativt største stigninger i antallet af konkurser sammenlignet med februar 2008. Kun brancherne ”andre serviceydelser” og ”undervisning” har haft et fald i antallet af konkurser.

Når der ses på de seneste 12 måneder, er det ud over den lille branche ”forsyningsvirksomheder”, ”fast ejendom” og ”transport”, der har oplevet de største relative stigninger.

Information

Som bemærkning til nedenstående branchestatistik, skal nævnes at Danmark pr. 1/1 2008 har fået en ny branche­opdeling kaldet DB07. Sammenligningstallene for Mar/Feb 07/08 bygger på konstruerede konverteringer fra de gamle koder, så disse størrelser skal tages med et forbehold.

Kommentar til udvikling i de løbende gennemsnit

 Information

De 460 konkurser i februar 2009 gør at tre-måneders gennemsnittet falder lidt, mens 6-og 12-måneders gen­nemsnittet stadig stiger, så de kommer op i det højeste niveau, der er målt siden Experian A/S startede med at opgøre disse tal i 1996.

Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber

Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og AMBA. Og er således ikke et udtryk for etableringen af alle virksomheder i Danmark.  

 Information

Antallet af nyetablerede selskaber i februar 2009 er 1.665, hvilket er det laveste antal etableringer for en måned siden maj 2005, og et fald på 30,8 pct. i forhold til februar 2008. Den nedsatte etableringslyst fortsætter dermed i de første måneder af 2009. For hele året er der et estimeret fald på 25,9 pct. i forhold til 2008, men det er altså beregnet ud fra en simpel fremskrivning af de to første måneders tal. Estimatet er dermed behæftet med visse forbehold.

Branchedefinitioner til konkursstatistik*

NAVN INDHOLD AF BRANCHEN I HOVEDTRÆK
LANDBRUG, FISK MM. Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri.
RÅSTOFINDVINDING Indvinding af mineraler i fast-, flydende-og luftform: .olie, gas, kul, sten, ler, kridt, kalk, tørv, jern m.m.
FREMSTILLINGSVIRKSIMHED Fremstilling af fødevarer, tobak, tekstiler, beklædning, læder, træ, papir, kemisk fremstilling,maskiner, IT-udstyr, medicinsk udstyr, transportmidler, møbler mm.
FORSYNINGSVIRKSOMHED MM. El, gas, vand & varmeforsyning, produktion og salg.
BYGGE & ANLÆGSINDUSTRI Bygge & anlægsindustri generelt. Herunder alle typer af håndværks­virksomhed.
HANDEL Detailhandel og engroshandel generelt.
TRANSPORT Transport og godshåndtering. Passager-og godstransport på land, i luften og på søen.
OVERNATNING & RESTAURATION Hotel & restaurationsvirksomhed generelt, inkl. f.eks. campingpladser og cateringvirksomhed.
INFORMATION & KOMMUNIKATION Produktion og formidling af information. Salg af midler til udsendelse eller formidling af disse produkter samt data-, kommunikation-, it-, databehandlings-og informationsvirksomhed.
PENGEINST. & FINANS Pengeinstitutter, finansiering, realkreditinstitutioner, forsikringssel­skaber. Finansielle holdingselskaber og investeringsvirksomheder er også i denne branche.
FAST EJENDOM Virksomhed ifm. fast ejendom, udlejning, salg og administration. Her-under også mæglere.
LIBERAL SERVICE MM. Specialiserede liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser. F.eks. advokater, revisorer, reklamevirk., dyrlæger mm
ADM. TJENESTEYDELSER Ikke specialiserede tjenesteydelser. F.eks. Udlejning og leasing af ma­terielle og ikke-finansielle immaterielle aktiver, Rejsebureauer, vagt­virksomhed
OFFENTLIG FORVALTNING OG ADM. UNDERVISNING Medtages ikke Både offentlige og private undervisningsinstitutioner, kursusvirksom­hed m.m.
SUNDHEDSVÆSEN MM. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. Indeholder offentlige som private sundhedsvirksomheder, som f.eks. hospitaler, læger, tandlæ­ger terapeuter m.m., og sociale institutioner, som f.eks. vuggestuer, børnehaver og dagcentre.
KULTUR, FORLYST. & SPORT Drift af museer, spillevirksomhed, sport og fritidsaktiviteter.
ANDRE SERVICEYDELSER En opsamlingsbranche der omfatter: Organisationer, reparation af bl.a. computere, husholdningsmaskiner mm. Og personlige serviceydelser, som frisør.
PRIVATE HUSHOLDNINGER Medtages ikke
EKSTRATERRITORIALE ORG. Medtages ikke
UOPLYSTE Ingen information om brancheforhold

*brancherne bygger på EUs brancheklassifikation.

Top